صورت فلکی(constellation)

درحدود4500سال قبل, مردمان شرق مدیترانه شروع به تقسیم بندی آسمان به نقوشی ساده وقابل شناسایی نمودندوبراین تقسیم بندی هانام های خدایان, قهرمانان وجانوران افسانه ای رانهادند.امروزه این نقشهاصورت فلکی خوانده میشود.این نامگذاری وتقسیم بندی برای دریانوردان وکشاورزان برای آگاهی ازوقت شب یافصل سال مفیدبوده است.تعدادصورفلکی ای که هم اکنون همه آسمان را می پوشانند به عدد88رسیده است.بسیاری ازصورفلکی جدیدمربوط به نیمکره جنوبی آسمان است که یونانی هاقادربه دیدن آنهانبودند.به منظوریکنواختی, اسامی ومحدودآنهاراشورای حکام اتحادیه بین المللی ستاره شناسی تعیین وتائیدکرده است.

ذات الکرسی(cassiopeia)

پنج ستاره درصفحه آسمان این صورت فلکی راتشکیل میدهند.ذات الکرسی را به خاطرشکلwمانندش به آسانی میتوانید بیابید.دبلیوصورت فلکی آشنای شب های پاییزوزمستان است.ستاره گامای ذات الکرسی درمرکزقرارداردوستاره ای است داغ وآبی رنگ که چرخش سریعی به دورمحورخودداردبه نحوی که پوسته گازی خودرابه بیرون پرتاب میکندودرنتیجه درخشندگی آن تغییر میابد.به نظر میرسدکه این ستاره به اندازه5000برابرخورشیدازخودنورساطع میکندوفاصله آن بامادرحدود600سال نوری است.

درحدودساعت9به بعدشب میتوانیدبااستفاده ازتصویر,این صورت فلکی رادرسمت شمال وشمالشرقی آسمان بیابید.  

 

                                                                                                   

/ 13 نظر / 24 بازدید
نمایش نظرات قبلی
معلم

سلام دوست عزیز: نه که فکر کنی .....واقعیاتش من مطالبت رو میخونم واقعا خوب هستن. [گل][گل][گل][خداحافظ]

ققنوس

سلام: من آپ کردم با یه دسته گل رز از شما دعوت می کنم به وبلاگ من بازهم بیایید.ممنون. حق نگهدار

محمد

سلام بچه تهران اما زیاد خوشم نمیاد خسته کننده شده.

محمد

سلام علمی تخیلی را بستگی داره مثل وال ای را دوس دارم هوش مصنوعی را هم.

محمد

سلام درباره حقوق زن در اسلام از صدر تا الانه سوالش کجاست؟

حوری ناز

سلام.... خوبی خانوم؟ خوشی؟ خدا رو شکر که پرسپولیسمون هم برد. مواظب خودت باش گلم موفق باشی. [قلب][قلب][قلب]

پسر اردی بهشت

[گل]سلام کوتوله سبز مریخی.چطوری؟از دختر چوپون چه خبر؟اومدم به دیدنت.غیر اخلاقی هم ننوشتم.

منیره

[گل] خیلی خوب بود

علیرضا

خیلی خوب بود. من خفن دنبال این بودم برای تز دکترام. ممنون.