سیاره زحل(Saturn)

اقمارزحل

زحل بیش از60 قمرشناخته شده دارد.کریستین هویگنس, درسال1665 اولین قمرزحل یعنی تیتان راکشف کرد.تیتان ,دومین قمربزرگ منظومه بعداز گانیمد(قمرسیاره مشتری) میباشد.تیتان وتریتون(ازاقمارسیاره نپتون)تنهاقمرهای دارای اتمسفر هستند.جو ضخیم تیتان ازمتان وآمونیاک تشکیل شده است.تیتان حتی ازسیاره عطاردهم بزرگترمیباشد.

برخی ازاقمارزحل:رئا ,میماس, پان, اطلس ,دیون ,تتیس و...میباشد.

درتصویرعبورتیتان ازمقابل زحل رامیبینید.

زحل درمیان اقوام باستان

برطبق اسنادبه دست آمده ,گویا آشوریان ساکن درنینوا ازاولین اقوامی بودندکه جابه جایی این جرم درخشان درآسمان رابه دقت ثبت میکردند.

یونانیان نیز زحل رابه افتخارخدای کشاورزی کرونوس نامیده بودند.

رومیهاکه بیشترتمدن خودراازیونانیان اقتباس کرده بودندنام این سیاره رابه ساترنوس تغییردادندکه ریشه نام انگلیسی این سیاره است.ساترنوس نیزخدای کشاورزی رومی هابود.که درماه دسامبربه افتخارساترنوس جشن ٧روزه برپامیکردند.این جشن بعدهابه مردمی ترین جشن روم باستان تبدیل شد.

منابع:infoplease / wikipedia / زحلدانشنامه رشد/مجله نجوم182/نرم افزاراستاری نایت

/ 44 نظر / 110 بازدید
نمایش نظرات قبلی
خودم

متاسفانه قالب وب به هم ریخته بود.مجبورشدم صفحه دیگری بازکنم ولینکهای دوستان روبذارم توصفحه جدید.

محسن

5تای الغرافه یادت نره

مریم

اولند و دومند و سومند که ما مث باقی دخترخانوما بی جنبه نیستیم که بخوایم ر به ر واسه این نقلا به شوورمون گیر بدیم چهارمند که تا حالا هم هنوز سر کارمون به حیوان بانمکی مث گربه نیفتاده پنجمند هم که جنابعالیه باید در مورد همه چی اظهار نظر کنین؟(منظورم موی کوتاه و کرواته) ششمند که شما عروسی دعوت نیستی [نیشخند] حالا اگه اعتراف کنی چه کادویی میخوای بیاری در موردش فکر میکنم البته پروژه در حد فکر کردنه[گاوچران]

مزدور

چند تا سکه تمام بهار آزادی؟

مريم به مزدور و كوتوله

مريم: چرا چند تا مزدور : پَ چندتا مريم: هوارتا[نیشخند] كوتوله: عزيزم سكه چه قابل داره كه داريد سر تعدادش چونه ميزنيد من جونمو براتون كادو ميارم[کلافه]

مزدور

اخه جون کوتوله که به کار ما نمیاد همون سکه بهتره حالا تعدادش با خودش

مريم به مزدور

میدیم شیر مرغ میگیریم میگن شیر مرغ واسه درد پا خوبه

مريم

خیلی ممنون مامان منم داره میره درضمن ما غریبه ایم چقدر من این چیزا رو به تو بگم آخه